Obronność

Zadania i rola Akcji kurierskiej


Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

Celem uruchomienia akcji kurierskiej jest więc sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do konkretnego adresata (żołnierza).

Do dokumentów powołania należy zaliczyć:
  1. karty powołania dla żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
  2. karty powołania dla żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków,
  3. karty powołania do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  4. wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.

Karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręczają, za potwierdzeniem odbioru, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu), na terenie objętym ich właściwością.

Uruchomienie akcji kurierskiej przez organy administracji publicznej następuje na podstawie:
  • hasła określonego tabelą sygnałową przekazanego środkami łączności przewodowej lub radiowej, potwierdzonego następnie pismem,
  • hasła określonego tabelą sygnałową, przekazanego w formie pisemnej przez kuriera,
  • hasła zarządzającego uruchomienie akcji kurierskiej, które określa gminy objęte akcją, liczbę kart powołania przewidzianych do doręczenia oraz wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie powiatu rzeszowskiego odpowiedzialny jest Starosta, który realizuje to zadanie przy pomocy zespołu akcji kurierskiej, w skład którego wchodzą kierujący akcją oraz kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy i kurierzy. Kierującym AK jest Starosta lub 1 z 2 upoważnionych przez niego osób wskazanych w dokumentacji AK.

Zadania i rola Stałego Dyżuru


Stały Dyżur – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji.

Uruchamiany jest w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

Istotą stałego dyżuru jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Funkcjonowania Województwa, powiatów i gmin a także wsparcia działań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem sił zbrojnych i likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych. ( Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa)

Stały dyżur organizowany jest w oparciu o strukturę centrum zarządzania kryzysowego i jest rozumiany, jako całodobowo pełniona służba. Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchomionych podczas podwyższenia gotowości obronnej.

Stały dyżur Starosty Rzeszowskiego tworzy się na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do składu wytypowano pracowników Starosta Powiatowego oraz pracowników z jednostek organizacyjnych Starostwa.