Zagrożenia na terenie powiatu i ich charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, W  TYM  DOTYCZĄCYCH  INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

 POWÓDŹ

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1.

Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu rzeszowskiego wynika z  występowania na terenie powiatu trzech rzek Wisłok, San i Strug

W przypadku długotrwałych i obfitych opadów atmosferycznych oraz  w czasie wiosennych roztopów zatopieniu ulegną obszary nadrzeczne położone wzdłuż tych rzek.

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Jego źródła znajdują się w Beskidzie Niskim na wysokości 770 m n.p.m., a ujście do Sanu na wysokości 178 m n.p.m. co nadaje mu charakter rzeki górskiej. Całkowita jego długość wynosi 204.9 km. Zlewnia o powierzchni 3528,2 km2.

Stanowi ona zagrożenie dla następujących gmin:

1.         Trzebownisko

2.         Boguchwała

3.         Lubenia

W gminie Trzebownisko bardzo istotne jest są również dopływy rzeki Wisłok tj potoki Czarna i Świerkowiec.

Potok Świerkowiec jest lewostronnym dopływem. Potok przyjmuje wody z terenów o charakterze równinnym, w dużej części zalesionym. Przepływa przez miejscowości: Jasionka, Stobierna, Nienadówka, Wysoka Głogowska  i teren małych przysiółków.

Potok Czarna /Mrowla/ również jest lewostronnym dopływem rzeki Wisłok z ujściem w biegu rzeki. Odprowadza wody z terenów o charakterze równinnym i zabudowanym. Teren ten w większości jest skanalizowany. Przepływa przez : Nowa Wieś, Trzebownisko, Zaczernie, Miłocin, Rudna Wielka i inne.

W gminie Boguchwała sytuacje powodziową często potęguje potok Lubcza. Jest on lewostronnym dopływem rzeki Wisłok. Potok odprowadza wody z miejscowości Boguchwała, Zwięczyca , Racławówka, Niechobrz, Nosówka, Zgłobień, Błędowa Zgłobieńska i Wola Zgłobieńska. Zlewnie potoku tworzą liczne dopływy boczne w przeważającej liczbie nieuregulowane.

Podobna sytuacja jest w gminie Lubenia, przez którą przepływa potok Lubenka. Przepływa przez Siedliska, Lubenie i Starszydle.

W w/w gminach lokalne podtopienia mogą wywołać także wody z intensywnych opadów deszczu. Zagrożenie stanowi wtedy niedrożny w wielu wypadkach system odprowadzania wody z rowów przydrożnych, która może podtopić obejścia i zalać studzienki kanalizacyjne.

Kolejną rzeka bardzo istotną ze względu na zagrożenie powodziowe jest rzeka San. Zagrożenie to dotyczy miasta Dynów i gminy Dynów. W czasie gwałtownych opadów mogą nastąpić również podtopienia budynków wzdłuż potoku Dynówka  oraz potoku Ulenka. Zagrożenie dla miasta Dynowa jest szczególnie się nasila w okresie wiosennych roztopów w wyniku zatorów lodowych na rzece San oraz w okresie jesiennym przy długotrwałych opadach.

Przez gminę Dynów przepływa potok Łubienka, jednak przy obfitych opadach tworzy rozlewiska które nie zagrażają ludności tam mieszkającej.

1. Powodzie opadowe(deszczowe)

– mogą pojawić się w różnych rejonach Polski i są spowodowane mniej lub bardziej intensywnymi o padami deszczu. Najgroźniejsze, głównie ze względu na szybkość powstawania i przemieszczania się, są wezbrania na rzekach górskich i podgórskich.

2.  Powodzie roztopowe–spowodowane są tajaniem pokrywy śnieżnej.

3.  Powodzie zatorowe –pojawiają się w czasie zamarzania rzeki gdy w wodzie powstaje śryż, czyli kryształki lodu spowalniające przepływ wody i sprzyjające powstaniu zatoru albo też podczas kruszenia się pokrywy lodowej, przy dodatnich temperaturach. Dochodzi wówczas do spiętrzenia kry.

4.  Powodzie spowodowane deszczami nawalnymi –deszcze nawalne obejmują zwykle niewielkie obszary i są krótkotrwałe (od kilkunastu minut do kilku godzin), ale bardzo intensywne. Deszcze te są przyczyną bardzo groźnych, tzw. szybkich powodzi .Bywają również często powodem osunięć ziemi i powodzi błotnych.

4.  Inne – powodzie wywołane spływem powierzchniowym oraz powodzie o nieznanej genezie.

 

 

 

 

 

LUDNOŚĆ

Skutkiem powodzi może być konieczność ewakuacji grup ludności.

MIENIE

Skutkiem podtopienia obiektów mieszkalnych (osiedla, wsie, zabudowania) będą znaczne –dla ludności mogą one oscylować w wysokości strat od kilku do kilkuset mln złotych w zależności od rozległości zjawiska (czy powódź dotknie miasta o zintensyfikowanej urbanistyce); straty w infrastrukturze dotyczą przede wszystkim dróg, mostów, wiaduktów, wodociągów, systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków – straty w tym obszarze mogą sięgać kilkuset mln złotych ,natomiast koniecznym do zauważenia będą koszty napraw obwałowań i straty wynikające z uszkodzeń w ciekach wodnych i urządzeniach hydrotechnicznych.

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA

Skutkiem powodzi może dojść do podtopienia znacznych obszarów łąk i innych użytków rolnych, co będzie przyczyną zmniejszonej produkcji rolnej, co może mieć wpływ na zakłady produkcji przetwórstwa spożywczego, a w konsekwencji wzrost cen na niektóre produkty rolne.

 

ŚRODOWISKO

Skażenie ujęć wody(głównie studni przydomowych) możliwe skażenie spowodowane fekaliami.

Cały obszar powiatu
 Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Duże
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

POŻAR/ WIELKOOBSZAROWY POŻAR LASU

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1 Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma większych kompleksów leśnych. Największe kompleksy leśne znajdują się w gminach: Głogów Młp., Błażowa, Świlcza, Dynów, Sokołów Młp., Kamień.

Zagrożenie pożarami przestrzennymi lasów może wystąpić:

– w II kategorii zagrożenia – w nadleśnictwie Głogów Młp.

– w III kategorii zagrożenia – w nadleśnictwie Dynów

Obszary leśne zaliczane do II klasy zagrożenia pożarowego stanowią ok. 80% ogółu. Torfowiska znajdują się na terenie gmin: Świlcza i  Głogów Młp i zajmują obszar 1586 ha.  Stopień zagrożenia pożarowego potęguje słaba dostępność i zaopatrzenie  w wodę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów przestrzennych związanych ze zwartą zabudową , dotyczy głównie starego budownictwa w miastach i częściowo gminach powiatu. Zagrożenie to zwiększa usytuowanie zakładów i obiektów przemysłowych wytwarzających lub magazynujące materiały łatwopalne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia w/w zagrożenia na terenie powiatu należy ocenić jako średnie.

ZAGROŻENIA POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH:

– zagrożenia pożarowe i wybuchowe

w obiektach  PKN ORLEN S.A.

– zagrożenia pożarowe i wybuchowe

w zakładach i obiektach przemysłowych wytwarzających lub magazynujących materiały łatwopalne.

1. Pożar przyziemny (dolny), w którym materiałem palnym jest ściółka leśna, próchnica, chrust, podszyt itd.

2. Pożar wierzchołkowy (górny), bardzo groźny i szybko rozprzestrzeniający się, zwłaszcza w drzewostanie iglastym podczas silnego wiatru, który może przybierać rozmiary katastrofalne.

1.           Pożar ziemny (podziemny), w którym ogień trawi pokłady torfu, murszu oraz płytko zalegające pokłady węgla brunatnego.

 

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, możliwa konieczność ewakuacji ludności.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA

Ogromne straty w gospodarce leśnej, zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, straty w dziedzictwie narodowym –możliwość zniszczenia krajobrazów kulturowych zaliczanych do zabytków nieruchomych.

ŚRODOWISKO

Możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:

zniszczenia drzewostanu, straty w populacji zwierząt wolnożyjących, ryzyko wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt lub roślin, możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków ,pogorszenie warunków w środowisku glebowym ,możliwość dużych skutków odłożonych, będących wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów pożarzyska, możliwość skażenia powietrza.

 

 

 

 

 

 

Gminy o dużym zalesieniu:

– Głogów Młp., – Błażowa, – Świlcza, – Dynów, – Sokołów Młp., – Kamień.

Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu

 ZAGROŻENIA METEOROLOGICZNE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. GRADOBICIA

czyli intensywne opady gradu najczęściej w połączeniu z burzami, występują sporadycznie, powodując skutki klęski żywiołowej na obszarach do 1 km2. Zjawiska te w ostatnich latach nasilają się w okresie letnim.

SUSZE

Cały teren kraju ulega stopniowemu przesuszaniu poprzez zmniejszanie naturalnej retencyjności zlewni oraz obniżanie poziomów zwierciadeł wód podziemnych. Zjawisko to stymuluje dodatkowo ocieplenie klimatu.

SILNE  WIATRY  –  HURAGANY

określane są jako wiatry wiejące z prędkością powyżej  35 m/s (12 w skali Beauforta), występują na administrowanym terenie sporadycznie. Odmianą huraganów w Polsce są występujące sporadycznie trąby powietrzne o zasięgu oddziaływania kilkudziesięciu metrów i na długości do kilku kilometrów 

Huragany według wieloletnich obserwacji stacji synoptycznych mogą występować w całym obszarze województwa. Szczególną formą huraganu są wiatry halne wiejące z południa.

– Ich wynikiem mogą być szybkie wezbrania wód, powstawanie osuwisk, a w górach potoków błotno-gruzowych.

– Z burzami związane są też wyładowania elektryczne w postaci błyskawic i grzmotów, zwykle też bardzo silny i porywisty wiatr, powodujący zniszczenia w infrastrukturze

 

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, możliwa konieczność ewakuacji ludności.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA

Ogromne straty w gospodarce leśnej, zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, straty w dziedzictwie narodowym –możliwość zniszczenia krajobrazów kulturowych zaliczanych do zabytków nieruchomych. ŚRODOWISKO

Możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:

zniszczenia drzewostanu, straty w populacji zwierząt wolno żyjących ,ryzyko wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt lub roślin, możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków ,pogorszenie warunków w środowisku glebowym, możliwość dużych skutków odłożonych, będących wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów pożarzyska, możliwość skażenia powietrza.

 

 

 

 

 

Cały obszar powiatu

W odniesieniu do zjawiska suszy – wykaz miejsc najbardziej narażonych na problemy z zaopatrzeniem w wodę znajdują się w załączniku do PZK pod nazwą:  „Zestawienie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w powiecie rzeszowskim”.

Ocena zagrożeni
Prawdopodobieństwo Bardzo prawdopodobne
Skutki Duże
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

 OSUWISKO/ LAWINY BŁOTNE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. OSUWISKA czyli powierzchniowe ruchy masowe występują najczęściej

w obszarach górskich na zboczach. Obserwacje wskazują, że 40% wszystkich osuwisk istniejących

w Karpatach powstało na zboczach o nachyleniu 9°–14°. W nieco mniejszym stopniu zbocza podatne na powstawanie osuwisk wykazują nachylenia 15°-25°. Podatność zboczy o nachyleniu większym od 25° znacznie maleje, zaś osuwiska na zboczach nachylonych pod kątem mniejszym od 9° należą do rzadkości.

Powstawanie osuwisk w powiecie warunkuje zaleganie pokryw zwietrzelinowych na podłożu łupkowym, w połączeniu z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi (np. spływ wód po intensywnych opadach deszczu lub z szybko topniejącego śniegu) oraz działalnością człowieka (np. mechaniczne podcięcie skarp i zboczy, budowle, kanały na zboczach, dodatkowe obciążenie zbocza przez nasypy lub budynki, wycięcie drzew oraz intensywny ruch kołowy).

Ruchy masowe w zdecydowanej większości przypadków stanowią zagrożenia dla obiektów budowlanych posadowionych na uruchomionej powierzchni, jak również znajdujących się na drodze uruchomionych mas ziemnych. W niektórych przypadkach mogą stanowić również zagrożenie dla życia i zdrowia. Budowa zabezpieczeń przeciw osuwiskowych jest bardzo droga, a w przypadkach usuwania skutków osuwisk – długotrwała i kosztowna, bywa, że nieskuteczna.

Najskuteczniejszym sposobem unikania zniszczeń, jakie wynikają z powstania ruchów masowych, jest omijanie terenów predysponowanych do powstawania tych ruchów i wykluczenie z ich zasięgu działalności gospodarczej. Obszary narażone na wystąpienie osuwisk powinny podlegać szczególnym zasadom zagospodarowania, np.: drenowaniu i odwadnianiu.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi(Dz. U. z 2007 Nr121, poz. 840) opracowano rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu rzeszowskiego

 

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, możliwa konieczność ewakuacji ludności i opuszczenia zagrożonych budynków.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA

Zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych, zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele, urządzenia i sieć kanalizacyjno /wodociągowa, łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie trakcji), zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy, zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych, zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego, straty w dziedzictwie narodowym–możliwość zniszczenia obiektów zabytkowych.

ŚRODOWISKO

Możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska).

Gminy:

– Lubenia

– Tyczyn

– Błażowa

– Dynów

– Świlcza

Osuwiska te mają założone karty oraz są monitorowane przez Powiatowego Geologa. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem, gdzie występuje osuwisko jest m. Kąkolówka.

Na powiecie rzeszowskim nie występują lawiny błotne.

Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
         

 

EPIDEMIA/PANDEMIA/ZDARZENIE SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE/ MASOWE ZATRUCI 

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia

 

1. W powiecie rzeszowskim może wystąpić:

– zagrożenie epidemiologiczne ludzi powstałe w wyniku katastrof naturalnych lub związanych 

z rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii chorobotwórczych,

– zbiorowe zatrucie bakteryjne lub substancjami chemicznymi, które znalazły się przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń są trudne do przewidzenia. Najczęściej mają one miejsce:  w miastach, w dużych skupiskach ludzkich, podczas długotrwałych imprez masowych, zjazdów, w ośrodkach wypoczynkowych,

– pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych na terenach, przy utrudnionym dostępie do urządzeń sanitarnych i punktów wody pitnej, szczególnie po przekroczeniu stanów alarmowych wód rzek co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego,

– zawleczenia chorób z krajów sąsiednich, a zwłaszcza zza wschodniej granicy, (obecnie nie stanowią problemu epidemiologicznego), takich jak: błonica, dur brzuszny i paradury, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz cholera,

– prawdopodobieństwo zawlekania chorób wysoko zakaźnych, o bardzo ciężkim przebiegu

i wysokim odsetku śmiertelności, takich jak: gorączka krwotoczna, w tym wywołane wirusami Marburg i Ebola, w przypadku coraz częstszych powrotów osób z krajów o odmiennym klimacie, w tym przebywających stosunkowo długo poza rejonami zurbanizowanymi. 

 Szczegóły  w Planie działania w przypadku wystąpienia pandemii grypy.

 

Wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego epidemii i pandemii.

 

LUDNOŚĆ

bezpośredni wpływ na życie i zdrowie całej populacji, skutki są trudne do oszacowania i zależą od konkretnej jednostki chorobowej

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA

ze względu na absencję chorobową pracowników lub wstrzymania ruchu granicznego oraz ograniczenia eksportu i importu może dojść do znacznego spadku PKB

MIENIE

zagrożenie nie niszczy obiektów materialnych

 

Zagrożenie epidemiologiczne w związku ze wzrostem zachorowań na terenie Ukrainy na gruźlicę, odrę, błonicę, WZW typu A, AIDS a także sezonowo na grypę. Napływ emigrantów z odległych krajów azjatyckich i bliskiego wschodu, gdzie toczy się wojna to potencjalna możliwość przeniesienia niebezpiecznych chorób zakaźnych nie występujących w naszym kraju np.: malaria, gorączka denga, cholera, dur brzuszny, poliomyelitis.
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Rzadkie
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty możliwe utrudnienia czasowe w przemieszczaniu się
Oddziaływanie transgraniczne możliwe utrudnienia czasowe w przemieszczaniu się
           

ZAGROZENIA CHEMICZNE/PRZEMYSŁOWE

 

Lp Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia 
1. Za niebezpieczne substancje chemiczne (NSCh) uznaje się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Zasadnicze zagrożenie tego typu związane jest nieodłączne z występowaniem źródeł emisji NSCH. Źródła te możemy podzielić na:

– stałe – związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, które w procesach technologicznych wykorzystują NSCH w produkcji lub je magazynują.

Na terenie powiatu nie ma takich większych zakładów które posiadają NSCH lecz występują one w Rzeszowie co stwarza zagrożenie dla gmin które bezpośrednio sąsiadują z miastem Rzeszów. Największe ilości NSCH tj. do 5 ton amoniaku znajduje się w instalacji chłodniczej  zakładu MLEKOVITA w Trzebownisku. Występują również zakłady podwyższanego ryzyka np.  Goodrich w Tajęcinie.

Ze względu na liczną siec drogową oraz kolejową a także duży obszar powiatu dużo większym zagrożeniem okazuje się transport niebezpiecznych substancji chemicznych. W przypadku katastrofy drogowej lub kolejowej środków transportu z NSCH może dojść do bardzo dużych skażeń ludzi i środowiska.  

Kryterium kwalifikowania substancji niebezpiecznych w zakresie poważnej awarii przypisuje substancje do kategorii:

– bardzo toksyczne,

– toksyczne,

– utleniające,

– wybuchowe,

– łatwopalne,

– wysoce łatwopalne,

– skrajnie łatwopalne,

– niebezpieczne, w szczególności dla ludzi i środowiska

1.  Awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem technicznym, brakiem nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika

lub instalacji z toksyczną substancją, nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym.

2.  Katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych spowodowana błędem ludzkim, nieprzestrzeganiem przepisów,

występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem dróg-nawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów lub taboru kolejowego, wadami torowiska.

3.Awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału.

4.Nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDNOŚĆ

Śmierć osób zatrudnionych w zakładzie ranni i zabici mieszkańcy pobliskich osiedli ludzkich, użytkownicy dróg i pasażerowie pociągów w pobliżu zdarzenia

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA

Skutki dla gospodarki są minimalne,

MIENIE

Skutki bezpośrednie, straty materialne trudne do oszacowania– raczej ograniczą się do zakładu i jego otoczenia

ŚRODOWISKA

Skutki odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie, jednakże może wiązać się ze znacznym skażeniem środowiska i ogromnymi kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego

 

Na terenie całego powiatu ze względu na transport kołowy i kolejowy oraz w szczególności obszar:Gmina Trzebownisko (Zakład MLEKOVITA w Trzebownisku, Goodrich w Tajęcinie)

 

Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

PRZEKROCZENIE POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. Smog (ang. smog) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła). -Przyczyną powstania problemu niskiej emisji jest zaspokajanie najzwyklejszych ludzkich potrzeb takich jak ogrzewanie czy komunikacja samochodowa.

– Emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych
Zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów

Ludność:

– zwiększony poziom zachorowalności na choroby układu oddechowego oraz nowotworowe

Środowisko:

– zanieczyszczona gleba i woda oddziałująca pośrednio na stan środowiska naturalnego

Ze względu na duży obszar powiatu gminy sąsiadujące z miastem Rzeszów są znacznie bardziej narażone na  zagrożenia pyłem zawieszonym PM10 i PM 2,5. ze względu na dużo większa  infrastrukturę przemysłową oraz mniejsza lesistość. Dotyczy to gmin Trzebownisko, Tyczyn, Boguchwała, Krasne, Głogów Młp.
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty w zależności od warunków meteorologicznych
Oddziaływanie transgraniczne w zależności od warunków meteorologicznych
   
   
             

 ZDARZENIE RADIACYJNE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. Potencjalne źródła zagrożenia radiacyjnego kraju stanowią obiekty i instalacje znajdujące się na terenie kraju oraz elektrownie jądrowe krajów sąsiednich zlokalizowane w pobliżu granic Polski, obiekty związane z przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych oraz obiekty posiadające źródła promieniowania jonizującego.

Na terenie kraju do obiektów i instalacji stanowiących najważniejsze potencjalne źródła zagrożenia radiacyjnego należą:

•reaktor badawczy MARIA w Instytucie Energii Atomowej,

•przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,

•instalacje wytwarzające otwarte i zamknięte źródła promieniotwórcze w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM.

Wszystkie te obiekty zlokalizowane są na terenie ośrodka jądrowego w Świerku k/Otwocka

 i na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie k/Ostrołęki. Polska nie posiada elektrowni jądrowej, ma zaś w odległości do ok. 310 km od swych granic

10 czynnych elektrowni jądrowych (26 bloków – reaktorów energetycznych o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto 18 tyś. MWe). Dla powiatu rzeszowskiego największe zagrożenie mogą stanowić:

– elektrownia Równe (Ukraina) – 140 km od granicy

– 2 bloki WWER-440, 2 bloki WWER-1000,

– elektrownia Chmielnicki (Ukraina) – 175 km od granicy

– 2 bloki WWER-1000,

– elektrownia Mochovce (Słowacja) – 125 km od granicy

– 2 bloki WWER-440,

– elektrownia Bohunice (Słowacja) – 138 km od granicy

– 3 bloki WWER-440 (w tym 1 blok typu WWER-440/230),

– elektrownia Paks (Węgry) – 307 km od granicy

– 4 bloki WWER-440,

– elektrownia Dukovany (Czechy) – 122 km od granicy

– 4 bloki WWER-440,

– elektrownia Temelin (Czechy) – 202 km od granicy

– 2 bloki WWER-1000,

Do występujących na terenie kraju, a możliwych do wystąpienia na terenie województwa, przypadków zdarzeń radiacyjnych należą:

– kradzież, zagubienie lub celowe uszkodzenie źródeł promieniotwórczych (w tym czujek dymu),

– znalezienie źródeł promieniotwórczych w miejscach ogólnodostępnych,

– podejrzenie o ukrycie odpadów promieniotwórczych,

– próba wwozu skażonych materiałów bez wymaganych dokumentów,

– przekroczenia poziomów interwencyjnych dawek, zakłóceń pracy, awarii urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,

– innych przyczyn (np. pożary w obiektach ze źródłami promieniotwórczymi i z czujkami dymu, uszkodzenia opakowania z towarem promieniotwórczym, rozszczelnienie źródła promieniotwórczego).Bardzo mało prawdopodobieństwo wystąpienia, ryzyko ogranicza się do niewielkich uwolnień substancji, niepowodujących większych zagrożeń.

1.  Awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza teren obiektu spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeństwa, katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym.

2.  Zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych.

3.  Podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie

Przepisów prawa, występowanie nie korzystnych warunków meteorologicznych, złe zabezpieczenia techniczne

4.  Nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów

 promieniotwórczych.

 

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się. Brak dostępu do żywności i wody pitnej.

Możliwa konieczność ewakuacji ludności. Izolacja znacznych terenów.

Możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA

Zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:

–  Osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego,

–  Wzrost cen produktów żywnościowych,

–  Wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności.

Możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej:

–  Możliwość skażenia źródeł wody lub sieci wodociągowej,

–  Możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie.

Negatywne skutki o charakterze odłożonym w postaci spadku poziomu ruchu turystycznego w regionie po stwierdzeniu zwiększonego poziomu

skażenia promieniotwórczego.

Blokada w obrębie handlu wewnątrz unijnego i eksportu.

 

ŚRODOWISKO

Możliwość skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych.

Obszar całego powiatu
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Bardzo rzadkie
Skutki Duże
Wartość ryzyka Małe
Wpływ na inne powiaty w zależności od warunków meteorologicznych
Oddziaływanie transgraniczne w zależności od warunków meteorologicznych
           

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia  
1. Teren powiatu rzeszowskiego jest zasilany energią dostarczaną z PGE Dystrybucja S.A.  Rejon Energetyczny Rzeszów który obsługuje gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Lubenia, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Na terenie powiatu znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne:

1.Linie średniego napięcia to ponad 1774 km, w tym:

– 885 km linie napowietrzne

– 889 km linii kablowej doziemnej

2. Linie niskiego napięcia wraz z przyłączeniami to ponad 6519 km w tym:

– 3459 linii napowietrznych

– 3059 km linii kablowych

3. Liczba stacji transformatorowych zasilających odbiorców to ponad 1580 sz. I dodatkowo 300 stacji pozostających własnością obiorców 

Sokołów Małopolski obsługiwane jest przez Rejon Energetyczny Leżajsk natomiast Błażowa, Miasto Dynów i Gmina Dynów przez Rejon Energetyczny Sanok.

Rejon energetyczny Sanok:

1.      Linia napowietrzna niskiego napięcia o długości 1,7 km, przyłącza elektroenergetyczne o długości 0,43 km – zasilane od stacji trannsf. Wesoła 9 Ujazdy 3 (Gmina Błażowa)

2.      Linia napowietrzna średniego  napięcia o długości 0,45 km  (Gmina Dynów)

Do usuwania awarii na angażowane są własne zasoby ludzkie PGE zlokalizowane w posterunkach energetycznych: Dynowie, Tyczynie i Sokołowie Młp. z wykorzystaniem baz sprzętowo – magazynowych.

1.  Zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej –awarie sieciowe spowodowane czynnikami pogodowymi występującymi w dużym nasileniu (klęskami żywiołowymi), powodujące poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach.

2.  Rozległe awarie

systemowe

„blackout” – dysfunkcja systemu elektroenergetycznego kraju lub znacznego jego obszaru – zanik możliwości dostaw energii dla jej odbiorców.

3.  Deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych.

LUDNOŚĆ

Natychmiastowy negatywny wpływ na komfort życia, ogranicza dostęp do cywilizacji–może doprowadzić do śmierci osób starszych i niepełnosprawnych (brak podtrzymania działania urządzeń medycznych),zjawisko powodować będzie niezadowolenie społeczne, również może być przyczyną wzmożonej przestępczości, konsekwencją jest brak wody pitnej, ogrzewania, transportu miejskiego (tramwaje) i brak sygnalizacji świetlnej (korki)

 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA

Znaczące oddziaływanie na PKB poprzez natychmiastowe wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, trudności w transporcie materiałów koleją.

 

MIENIE

Nie działa infrastruktura komunalna (sygnalizacja świetlna, przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody), zapewne wystąpią duże straty poprzez oddziaływanie wtórne (np. zalanie ściekami)

 

 

ŚRODOWISKO

Pozytywny, mniejsza emisja spalin

 

W powiecie rzeszowskim w 2018 roku jest 10 osób objętych świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie tj.

– 3 w gminie Boguchwała,

– 1 w gminie Kamień,

– 3 w gminie Świlcza,

– 1w gminie Trzebownisko,

– 2 w gminie Tyczyn.  

W związku z powyższym w tych gospodarstwa funkcjonuje aparatura podtrzymująca życie.

Na terenie powiatu rzeszowskiego występuje sieć dystrybucyjna PSG niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. Są to sieci wybudowane z gazociągów stalowych jak i PE.  Do zagrożeń związanych z ich występowaniem należy zaliczyć uszkodzenia mechaniczne spowodowane ingerencja osób trzecich, korozję gazociągów stalowych, pęknięcia spoin spowodowane naprężeniami oraz rozszczelnienia występujących połączeń.   

 
Ocena zagrożenia  
Prawdopodobieństwo Prawdopodobne  
Skutki Duże  
Wartość ryzyka Średnie  
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
               

ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM

Lp Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia

 

1. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenia zużycia przez odbiorców. 1.  Awarie ropociągów lub infrastruktury towarzyszącej (przepompownie itp.) na terenie kraju lub poza granicami kraju.

2.  Awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw

3.  Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie całego kraju lub w poszczególnych jego regionach spowodowane ograniczeniami importu paliw z zagranicy.

4.  Gwałtowny wzrost konsumpcji paliw.

5.  Awarie w systemie logistycznym paliw (rurociągi produktowe, magazyny paliw).

6.  Niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym.

7.  Terroryzm.

LUDNOŚĆ

W takiej sytuacji może zostać wprowadzony system reglamentacji paliw płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw co wywoła natychmiastowe zjawiska patologiczne: np. spekulacje.

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA

znaczące oddziaływanie na PKB wynikające z wprowadzonych ograniczeń w dostępie do paliw

MIENIE

Ograniczony wpływ lub żaden

ŚRODOWISKO

pozytywny, zmniejszona emisja spalin

 

 

 

 

Obszar całego powiatu
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Rzadkie
Skutki Duże
Wartość ryzyka Małe
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

 KATASTROFY KOMUNIKACYJNE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia

 

1. Około 90% działań  akcji ratownictwa technicznego prowadzonych jest podczas zdarzeń w komunikacji (wypadki katastrofy drogowe i kolejowe). Głównymi czynnikami wpływającymi na fakt wzrostu występowania tych zdarzeń są wzrost liczby, wzrost osiąganych przez pojazdy prędkości oraz łamanie przepisów o ruchu drogowym. Przez teren powiatu przebiega autostrada A4 oraz droga szybkiego ruchu S19. Wiąże się to z dużym zagrożeniami związanymi z katastrofami  komunikacyjnymi.  Przez teren powiatu przebiega również  magistrala kolejowa E30. Największe zagrożenie na szlakach kolejowych stanowi transport różnego rodzaju towarów niebezpiecznych. Do najbardziej niebezpiecznych należy zaliczyć transport amoniaku, chloru, płynnej siarki, cyjanowodoru, siarkowodoru, kwasu siarkowego, kwasu solnego, ropy naftowej, benzyny, oleju napędowego.

Zdarzenia komunikacyjne to również wypadki w transporcie lotniczym. W powiecie rzeszowskim usytuowane jest lotnisko cywilne Rzeszów – Jasionka na terenie którego może dojść do katastrofy lotniczej. Oprócz tego przez powiat przebiegają dwa korytarze powietrzne w pobliżu Rzeszowa i Dynowa.

 

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego Ludność

– zagrożenie życia i zdrowia

Gospodarka/Mienie/Infrastruktura

– utrudnienia w transporcie,

– utrudnienia komunikacyjne

Środowisko

Nie ma wpływu na środowisko

Na terenie powiatu rzeszowskiego największa ilość zdarzeń komunikacyjnych zakwalifikowane jako duże i średnie tj. takich w których występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi odnotowuje się na terenie gmin przez które przebiegają główne szlaki komunikacyjne (drogi krajowe i międzynarodowe), tj.

– wzdłuż drogi E40 w gminie Świlcza

– wzdłuż drogi Nr 19 i S19 w gminach Trzebownisko i Sokołów Młp., Kamień.

– wzdłuż drogi Nr 9 w gminach Głogów Młp. i Boguchwała.    

 W 2018 roku na terenie powiatu rzeszowskiego wydarzyło się 174 wypadków drogowych i 1414 kolizji drogowych. Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych wyniosła 9 a 214 osób zostało rannych. Najwięcej wypadków drogowych w 2018 roku zaistniało w gminie Trzebownisko tj. 27 wypadków drogowych w wyniku których nikt nie zginął a 33 osób zostało rannych. W następnej kolejności najbardziej zagrożonymi gminami pod względem ilości  wypadków drogowych były gminy: Boguchwała, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski.

W 2018 roku do wypadków śmiertelnych doszło w gminie: Boguchwała, Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Krasne, Sokołów Małopolski.

Najwięcej kolizji drogowych 2018 roku zaistniało w gminie: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Boguchwała.

Ocena zagrożenia

 

Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

 KATASTROFY BUDOWLANE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. Z analizy katastrof budowlanych wynika, że najczęstszą przyczyną powstania katastrofy są zdarzenia losowe (uderzenie pioruna, zalegający śnieg itp.), zły stan techniczny obiektu oraz brak nadzoru. W większości przypadków katastrofy występują w budynkach użytkowanych, a nie budowanych. Na terenie powiatu rzeszowskiego, w stosunku do powiatów bardziej zurbanizowanych (w szczególności grodzkich), jest mało obiektów wielkopowierzchniowych. Dlatego większość katastrof budowlanych, które mają miejsce na terenie powiatu, dotyczy budynków mieszkalnych.

 

Na terenie powiatu rzeszowskiego  funkcjonują budynki wielkopowierzchniowe:

,

1.      Hipermarket Auchan w Krasnem

2.      Firmy zlokalizowane w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów – Dworzysko” (TW Metals Polska, Efekt Plus, Heating – Instgaz, WeissGmbH, VISSAVI Sp. z o.o.)

3.      Zakłady zlokalizowane w Strefie S1-3 położonej  na terenie gminy Trzebownisko i gminy Głogów Małopolski w miejscowościach Zaczernie i Rudna Mała, w pobliżu Lotniska Rzeszów – Jasionka oraz Strefy S1. Jest to obszar Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Katastrofa obiektu wielkopowierzchniowego, mieszkalnego lub użytku publicznego, katastrofa drogowego obiektu inżynierskiego z powodu: błędów przy projektowaniu, błędów podczas wykonawstwa, nieodpowiedniej eksploatacji, wybuchów oraz z powodu niebezpiecznych zjawisk pogodowych typu: huragan, powódź, osuwiska, wstrząsy sejsmiczne

 

LUDNOŚĆ

Zawalenie budynku powoduje natychmiastowe ofiary śmiertelne w zależności od charakteru budynku i poziomu bezpieczeństwa obiektu liczba osób poszkodowanych może być duża

 

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA

Zniszczenia w infrastrukturze transportowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele):

-możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów

komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie, utrudnienia komunikacyjne: niemożność dotarcia mieszkańców do zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeń i związane z tym utrudnienia ratownicze

-konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków zdarzenia.

Zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej. Zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/ lokali mieszkalnych/ miejsc pracy. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego. Straty w dziedzictwie narodowym –możliwość zniszczenia obiektów zabytkowych.

 

ŚRODOWISKO

Możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji, urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których znajdują się substancje i materiały niebezpieczne.

Obszar całego powiatu
 Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Średnie
Wartość ryzyka Średnie
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

PROTEST SPOŁECZNY/ STRAJK/ ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy

 

Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. Protesty społeczne to

akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą w konsekwencji przybrać formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie administracji, wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi gospodarki.

 

1.Zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą,

2. Gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy spowodowany powrotem emigrantów lub niekontrolowanym napływem na polski rynek pracy pracowników z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego,

3. Niekontrolowany wzrost cen

podstawowych artykułów spożywczych,

4. Wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza,

5. Wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań prawnych dla niektórych grup pracowniczych i społecznych,

6. Ograniczenie praw nabytych–zwłaszcza w zakresie uprawnień pracowniczych,

7. Likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów lub zakładów pracy,

8. Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane brakiem płynności finansowej przedsiębiorców,

9. Brak podwyżek uposażenia.

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio w wyniku utrudnionego dostępu do systemu opieki zdrowotnej), okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

 

GOSPODARKA/MIENIE/

INFRASTRUKTURA

Możliwość uszkodzenia i dewastacji mienia i infrastruktury, zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej:

możliwe długoterminowe blokowanie szlaków/węzłów

komunikacyjnych, powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie, niemożność dotarcia mieszkańców do zakładów pracy; utrudnienia ratownicze.

Zakłócenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej (obniżenie wydobycia węgla kamiennego i przerwanie dostaw węgla kamiennego do odbiorców):znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych.

Możliwość uszkodzenia i dewastacji obiektów zabytkowych.

 

Obszar całego powiatu
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Możliwe
Skutki Nieistotne
Wartość ryzyka Małe
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu
           

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Lp. Zagrożenie Przyczyny / Typy Mapa ryzyka Mapa zagrożenia
1. Wśród głównych źródeł zagrożeń terrorystycznych dla Europy wymienić należy przede wszystkim:

skrajnie fundamentalistyczny terroryzm islamski, skrajnie lewicowy

i ultra prawicowy

ekstremizm,

ruchy separatystyczne.

Na terenie powiatu rzeszowskiego terroryzmem mogą być objęte:

– obiekty administracji publicznej i użyteczności publicznej,

– placówki oświatowe,

– obiekty infrastruktury krytycznej,

– obiekty ważne dla funkcjonowania społeczności.

 

Obiekty będące potencjalnym celem ataku: skupiska ludzi– miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich dużej liczby ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe i najbardziej popularne centra handlowe,

administracja–siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz inne obiekty związane z działalnością instytucji państwowych i samorządowych, sektor przetwórstwa chemicznego, zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości,

sektor energetyczny–elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe,

sektor paliwowo-gazowy–obiekty związane z wydobyciem,

produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego,

kultura, nauka, religia–obiekty kultury, miejsca pamięci, ośrodki kultu religijnego oraz placówki akademickie,

obiekty wojskowe–jednostki, zakłady produkcji zbrojeniowej, infrastruktura transportowa–środki komunikacji, szlaki transportowe oraz ich infrastruktura,

obiekty gospodarki wodnej–wodociągi, ujęcia i oczyszczalnie, zbiorniki retencyjne oraz zapory.

LUDNOŚĆ

Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, skażenie biologiczne lub chemiczne powodujące masową liczbę zatruć, zwłaszcza w miastach, możliwa konieczność ewakuacji ludności

możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

 

GOSPODARKAINFRASTRUKTURA

istotne skutki, w tym międzynarodowe o charakterze  politycznym  i medialnym, zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej,

możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów w obiektach, w których wystąpiły ataki w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych artykułów lub świadczenia usług ,zniszczenie obiektów przynależnych do infrastruktury krytycznej, paraliż komunikacyjny znacznych obszarów aglomeracji(kraju),

trudności w zaopatrzeniu systemów  elektroenergetycznych, paliwowych, gazowych

 

MIENIE

straty w dziedzictwie narodowym – możliwość zniszczenia obiektów zabytkowych.

 

ŚRODOWISKO

Skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych

Obszar całego powiatu
Ocena zagrożenia
Prawdopodobieństwo Bardzo rzadkie
Skutki Małe
Wartość ryzyka Małe
Wpływ na inne powiaty Brak wpływu
Oddziaływanie transgraniczne Brak wpływu